رييس سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به ضرورت افزايش تعامل ميان سازمان امور مالياتي و شهرداري تهران گفت: سازمان امور مالياتي کشور حمايت از بخش هاي مختلف از جمله شهرداري ها را جز وظايف و رسالت هاي خود مي داند.

رييس سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به ضرورت افزايش تعامل ميان سازمان امور مالياتي و شهرداري تهران گفت: سازمان امور مالياتي کشور حمايت از بخش هاي مختلف از جمله شهرداري ها را جز وظايف و رسالت هاي خود مي داند.

رييس سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به ضرورت افزايش تعامل ميان سازمان امور مالياتي و شهرداري تهران گفت: سازمان امور مالياتي کشور حمايت از بخش هاي مختلف از جمله شهرداري ها را جز وظايف و رسالت هاي خود مي داند.