X
  • تهران-خیابان شهید مطهری خیابان کوه

    نور ، کوچه چهارم پلاک 12 ، طبقه دوم

  • 021-84165114

  • شناسایی عوامل کیفیت محیط باتکیه برویژگیهای کالبدی وزیبایی شناختی

  • طراحی شبکه دسترسی وتامین امنیت زنان

  • طرح مساله جامع کارگزوه زنان وفضاهای عمومی شهری

رييس سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به ضرورت افزايش تعامل ميان سازمان امور مالياتي و شهرداري تهران گفت: سازمان امور مالياتي کشور حمايت از بخش هاي مختلف از جمله شهرداري ها را جز وظايف و رسالت هاي خود مي داند.

رييس سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به ضرورت افزايش تعامل ميان سازمان امور مالياتي و شهرداري تهران گفت: سازمان امور مالياتي کشور حمايت از بخش هاي مختلف از جمله شهرداري ها را جز وظايف و رسالت هاي خود مي داند.

رييس سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به ضرورت افزايش تعامل ميان سازمان امور مالياتي و شهرداري تهران گفت: سازمان امور مالياتي کشور حمايت از بخش هاي مختلف از جمله شهرداري ها را جز وظايف و رسالت هاي خود مي داند.